lái chưa vững trong Tiếng Anh là gì?

lái chưa vững trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lái chưa vững sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lái chưa vững

    * thngữ

    erratic driving