giông gióng trong Tiếng Anh là gì?

giông gióng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giông gióng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giông gióng

    somewhat alike, similar