ghép từng đôi một trong Tiếng Anh là gì?

ghép từng đôi một trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghép từng đôi một sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghép từng đôi một

    * thngữ

    to pair off