gang miệng ra trong Tiếng Anh là gì?

gang miệng ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gang miệng ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gang miệng ra

    stretch open the mouth