gắp bằng nhíp trong Tiếng Anh là gì?

gắp bằng nhíp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gắp bằng nhíp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gắp bằng nhíp

    * ngđtừ

    tweezer