gấm thêu kim tuyến trong Tiếng Anh là gì?

gấm thêu kim tuyến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấm thêu kim tuyến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gấm thêu kim tuyến

    * dtừ

    brocade