gạt nước mắt trong Tiếng Anh là gì?

gạt nước mắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạt nước mắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạt nước mắt

    brush away one's tears

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gạt nước mắt

    to brush away one’s tears