gạt bỏ hoa đèn trong Tiếng Anh là gì?

gạt bỏ hoa đèn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạt bỏ hoa đèn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạt bỏ hoa đèn

    * ngđtừ

    snuff