gói xoắn hai đầu trong Tiếng Anh là gì?

gói xoắn hai đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gói xoắn hai đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gói xoắn hai đầu

    * dtừ

    twist