gáo múc nước trong Tiếng Anh là gì?

gáo múc nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gáo múc nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gáo múc nước

    water ladle