diêm phủ tử trong Tiếng Anh là gì?

diêm phủ tử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ diêm phủ tử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • diêm phủ tử

    salt-processed side-roots of aconite