dạng thang trong Tiếng Anh là gì?

dạng thang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dạng thang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dạng thang

    * ttừ

    trapezoid