dâu da xoan trong Tiếng Anh là gì?

dâu da xoan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dâu da xoan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dâu da xoan

    (bot) clausena excavate burn

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • dâu da xoan

    clausena excavate burn