ứ lên trong Tiếng Anh là gì?

ứ lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ứ lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ứ lên

    * đtừ

    to flow, back ebb, rise