đoán đúng trong Tiếng Anh là gì?

đoán đúng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đoán đúng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đoán đúng

    to guess right; to guess correctly; to make a good guess; to hit the nail on the head

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đoán đúng

    to guess correctly