điếc lòi ra trong Tiếng Anh là gì?

điếc lòi ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điếc lòi ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điếc lòi ra

    * thngữ

    as deaf as an adder (a beetle, a stone, a post)