đờ đẫn ra trong Tiếng Anh là gì?

đờ đẫn ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đờ đẫn ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đờ đẫn ra

    * nđtừ

    glaze