đỉnh đang trong Tiếng Anh là gì?

đỉnh đang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đỉnh đang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đỉnh đang

    * dtừ

    richness; resplendence; gorgousness

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đỉnh đang

    richness, resplendence, gorgeousness