đạt kết quả trong Tiếng Anh là gì?

đạt kết quả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạt kết quả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạt kết quả

    to achieve/obtain/get results; to be resultful/fruitful

    đạt kết quả mỹ mãn to get satisfactory results

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đạt kết quả

    to obtain results, be effective