đũa khuấy trong Tiếng Anh là gì?

đũa khuấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đũa khuấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đũa khuấy

    (hóa học) stiring rod

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đũa khuấy

    (hóa học) Stiring rod

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đũa khuấy

    stirring rod