đúc chuốt trong Tiếng Anh là gì?

đúc chuốt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đúc chuốt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đúc chuốt

    polished

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đúc chuốt

    polished