đích thật trong Tiếng Anh là gì?

đích thật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đích thật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đích thật

    true; truly, really; authentic

    như đích thực

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đích thật

    real, true