đê ngự hàn trong Tiếng Anh là gì?

đê ngự hàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đê ngự hàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đê ngự hàn

    dike built along the seashore to keep salt water out of ricefields