đàng ngoài trong Tiếng Anh là gì?

đàng ngoài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đàng ngoài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đàng ngoài

    people from north vietnam

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đàng Ngoài

    region of North Vietnamese ruled by the Trịnh (pre French colonial)