ôn thi trong Tiếng Anh là gì?

ôn thi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ôn thi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ôn thi

    to revise for one's exam; to review for one's exam

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ôn thi

    to revise for one’s exam, review for one’s exam