zealous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

zealous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm zealous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của zealous.

Từ điển Anh Việt

 • zealous

  /'zeləs/

  * tính từ

  sốt sắng, hắng hái; có nhiệt tâm, có nhiệt huyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • zealous

  Similar:

  avid: marked by active interest and enthusiasm

  an avid sports fan