wrought iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrought iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrought iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrought iron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wrought iron

  * kỹ thuật

  thép hàn

  thép rèn

  xây dựng:

  sắt đã rèn

  thép rèn mềm

  hóa học & vật liệu:

  sắt hàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wrought iron

  iron having a low carbon content that is tough and malleable and so can be forged and welded