wrong-headed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrong-headed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrong-headed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrong-headed.

Từ điển Anh Việt

  • wrong-headed

    /'rɔɳ'hedid/

    * tính từ

    ương ngạnh