write-in candidate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write-in candidate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write-in candidate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write-in candidate.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • write-in candidate

    a candidate for public office whose name does not appear on the ballot and so must be written on the ballot by the voters

    Synonyms: write-in

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).