wreckage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wreckage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wreckage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wreckage.

Từ điển Anh Việt

 • wreckage

  /'rekidʤ/

  * danh từ ((cũng) wrack)

  (hàng hải) vật trôi giạt

  vật đổ nát; mảnh vỡ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wreckage

  * kinh tế

  bóp

  moi ra

  vắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wreckage

  the remaining parts of something that has been wrecked

  they searched the wreckage for signs of survivors