wreckage value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wreckage value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wreckage value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wreckage value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wreckage value

    * kinh tế

    giá trị còn lại của xác tàu bị nạn