wreath product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wreath product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wreath product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wreath product.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wreath product

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tích bện