worsted yarn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worsted yarn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worsted yarn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worsted yarn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • worsted yarn

    Similar:

    worsted: a tightly twisted woolen yarn spun from long-staple wool

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).