womanhood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

womanhood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm womanhood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của womanhood.

Từ điển Anh Việt

 • womanhood

  /'wumənhud/

  * danh từ

  tính chất đàn bà, tính chất phụ nữ; nữ tính

  thời kỳ đã trưởng thành của người phụ nữ (đối lại với thời kỳ con gái); tư cách phụ nữ

  nữ giới, giới đàn bà

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • womanhood

  the state of being an adult woman

  Synonyms: muliebrity

  women as a class

  it's an insult to American womanhood

  woman is the glory of creation

  the fair sex gathered on the veranda

  Synonyms: woman, fair sex

  the status of a woman