wisconsin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wisconsin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wisconsin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wisconsin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wisconsin

    a tributary of the Mississippi River in Wisconsin

    Synonyms: Wisconsin River

    a midwestern state in north central United States

    Synonyms: Badger State, WI

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).