wiry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiry.

Từ điển Anh Việt

 • wiry

  /'wai ri/

  * tính từ

  cứng (tóc)

  lanh lnh, sang sng (tiếng nói)

  (y học) hình chỉ, chỉ (mạch)

  dẻo bền

  dẻo dai, gầy nhưng đanh người

  a wiry person: người dẻo dai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wiry

  of or relating to wire

  of hair that resembles wire in stiffness

  wiry red hair

  Similar:

  stringy: lean and sinewy