wireman helper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireman helper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireman helper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireman helper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireman helper

    * kỹ thuật

    người phụ đặt dây