wintergreen oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wintergreen oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wintergreen oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wintergreen oil.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wintergreen oil

    oil or flavoring obtained from the creeping wintergreen or teaberry plant

    Synonyms: oil of wintergreen

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).