wind-up window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind-up window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind-up window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind-up window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind-up window

    * kỹ thuật

    ô tô:

    kính quay tay