wigner effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wigner effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wigner effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wigner effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wigner effect

    * kỹ thuật

    vật lý:

    hiệu ứng Wigner