wig-wag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wig-wag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wig-wag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wig-wag.

Từ điển Anh Việt

  • wig-wag

    * động từ

    (quân sự) (hàng hải) đánh tín hiệu bằng cờ

    * danh từ

    sự đánh tín hiệu bằng cờ