wig-wag signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wig-wag signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wig-wag signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wig-wag signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wig-wag signal

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tín hiệu đánh bằng cờ