wife of uncle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wife of uncle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wife of uncle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wife of uncle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wife of uncle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mợ