wiegand module nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiegand module nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiegand module giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiegand module.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wiegand module

    * kỹ thuật

    môđun Wiegand