wiegand effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiegand effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiegand effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiegand effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wiegand effect

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hiệu ứng Wiegand