widal test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

widal test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm widal test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của widal test.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • widal test

    a test for detecting typhoid fever and other salmonella infections

    Synonyms: Widal's test

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).