widal reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

widal reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm widal reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của widal reaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • widal reaction

    * kỹ thuật

    y học:

    phản ứng widal