whitlow grass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whitlow grass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whitlow grass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whitlow grass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whitlow grass

    annual weed of Europe and North America having a rosette of basal leaves and tiny flowers followed by oblong seed capsules

    Synonyms: shadflower, shad-flower, Draba verna

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).