whistle-stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whistle-stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whistle-stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whistle-stop.

Từ điển Anh Việt

  • whistle-stop

    /'wislst p/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ga xép

    sự dừng lại trên đường đi vận động bầu cử (để nói chuyện với cử tri)