whistle-stop tour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whistle-stop tour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whistle-stop tour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whistle-stop tour.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whistle-stop tour

    a tour by a candidate as part of a political campaign in which a series of small towns are visited

    in 1948 Truman crossed the country several times on his whistle-stop tours

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).